Синтеза, карактеризација и DFT прорачуни комплекса Co(III) са Шифовим базама као лигандима
Више детаља
Координационе способности Шифових база као лиганада у комплексима са прелазним металима: DFT прорачуни
Више детаља
Координационе особине NNO и NNS Шифових база као лиганада у комплексима Co(III): синтеза, карактеризација и DFT прорачуни
DOI Више детаља
Магнетна анизотропија у пентагонално бипирамидалним комплексима прве серије прелазних метала
Више детаља
Испитивање координационих способности NNO и NNS Шифових база као лиганада у комплексима Co(III)
Више детаља
Синтеза и карактеризација комплекса Fe(III) и Mn(II) са кондензационим производом тиосемикарбазида и 2-ацетилтиазола
Више детаља
Хидразонски комплекси Cu(II), Mn(II) и Zn(II) са кватернерним амонијум фрагментом: синтеза, карактеризација и DFT прорачуни
Више детаља
Моделовање метал-лиганд веза - од основних до ексцитованих стања
Више детаља
D3.1 Извештај o TMMagCat веб страници
Више детаља
D4.1 Извештај са уводног састанка
Више детаља