Синтеза и карактеризација октаедарског Ni(II) комплекса са производом кондензације 2-ацетилпиридина и Жираровог П реагенса
Више детаља
Синтеза и карактеризација октаедарског комплекса Ni(II) са продуктом кондензације 2-ацетилтиазола и тиосемикарбазида
Више детаља
Синтеза, карактеризација и DFT прорачуни комплекса Co(III) са Шифовим базама као лигандима
Више детаља
Координационе способности Шифових база као лиганада у комплексима са прелазним металима: DFT прорачуни
Више детаља
Координационе особине NNO и NNS Шифових база као лиганада у комплексима Co(III): синтеза, карактеризација и DFT прорачуни
DOI Више детаља
Испитивање координационих способности NNO и NNS Шифових база као лиганада у комплексима Co(III)
Више детаља
Синтеза и карактеризација комплекса Fe(III) и Mn(II) са кондензационим производом тиосемикарбазида и 2-ацетилтиазола
Више детаља
Хидразонски комплекси Cu(II), Mn(II) и Zn(II) са кватернерним амонијум фрагментом: синтеза, карактеризација и DFT прорачуни
Више детаља