Извор
Кратки изводи радова, књига радова - 58. Саветовање Српског хемијског друштва, 2022, p. 127
Издавач
Београд : Српско хемијски друштво
Објављено

Апстракт

У реакцији лиганда HLCl са солима метала Cu(BF4)2‧6H2O / MnCl2‧4H2O / Zn(BF4)2‧6H2O i NaN3 у метанолу, добијени су мононуклеарни комплекси координационог броја пет: [CuL(N3)(CH3OH)]BF4 (1) i [ZnL(N3)2] (2) и бинуклеарни комплекс [Mn2L2(µ-1,1-N3)2(N3)2]⋅2CH3OH (3). Комплекси 1, 2 i 3 окарактерисани су елементалном анализом, ИЦ спектроскопијом, рендгенском стуктурном анализом и  DFT прорачунима.