Извор
Кратки изводи радова, књига радова - 58. Саветовање Српског хемијског друштва, 2022, p. 126
Издавач
Београд : Српско хемијски друштво
Објављено

Апстракт

Лиганд HL синтетисан је у реакцији тиосемикарбазида и 2-ацетилтиазола у моларном односу 1 : 1 у води, у киселој средини. Комплекс [Fe(L)2]BF4·H2O (1) добијен је у реакцији лиганда и Fe(BF4)6·6H2O у метанолу и након потпуног растварања Fe(BF4)2·6H2O додат је NaN3. У реакцији лиганда (HL), MnCl2·4H2O и NaN3, у моларном односу 1 : 1 : 4, добијен је комплекс Mn(II) (2). Комплекси 1 и 2 окарактерисани су елементалном анализом, ИЦ спектроскопијом, УВ/Вис спектроскопијом и рендгенском структурном анализом. Код оба комплекса 1 и 2 долази до форимирања бис октаедарске геометрије тако што се за централни метални јон координују два депротонована лиганда преко два NNS донорска сета атома у мер окружењу. До координације лиганда за централни метални јон, како Fe(III), тако и Mn(II), долази преко два азота, од којих један потиче из тиазола, а други из иминске групе, као и преко сумпора из тиоенолатне групе.