Извор
Book of Abstracts - 8th Conference of Young Chemists of Serbia, 29th October, 2022, Belgrade, Serbia
Издавач
Serbian Chemical Society / Serbian Young Chemists’ Club
Објављено

Апстракт

Лиганд ([HL]Cl) је синтетисан у реакцији 2-ацетилпиридина са Жираровим П реагенсом у молском односу 1:1 у етанолу.  У реакцији лиганда ([HL]Cl), никал(II)тетрафлуороборатхексахидрата и натријум азида and добијен је комплекс [Ni(HL)(N3)3].  Ni(II) јон је у дисторгованој октаедарској геометрији.  Тридентатни лиганд (HL) се координује за централни метални јон преко NNO сета доорских атома и формира два петочлана fхелатна прстена.  Друга три координациона места заузимају азидни лиганди. Лиганд и комплекс су окарактерисани елементалном анализом, ИЦ и УВ/ВИС спектроскопијом, а структут је одређена  X-ray анализом.