Извор
Program and Book of Abstracts - Twenty-third annual conference YUCOMAT 2022 & Twelfth world round table conference on sintering XII WRTCS, 2022, p. 147
Издавач
Materials Research Society of Serbia
Објављено

Апстракт

Два комплекса Co(III) су синтетисана и окарактерисана SCXRD, елементалном анализом, IR, NMR и UV/Vis спектроскопијом. DFT прорачуни објашњавају структуре ових комплекса у раствору.