Др Матија Златар
Научни саветник, руководилац пројекта
Универзитет у Београду - Институт за хемију, технологију и металургију

Matija Zlatar

научни саветник на ИХТМ-у је руководилац пројекта. Он ће координирати и надгледати све активности Пројекта, подстицаће синергију између чланова тима и одржава ће комуникацију са Фондом за науку, НИО учесницама, међународним сарадницима и активно ће промовисати пројекат.

Нагласак његовог истраживања је на разумевању електронске структуре комплекса прелазних метала, тј. разумевању хемијске везе, спинским стањима, Јан-Телеровог ефекта, спектроскопији координационих једињења, рационалном дизајну нових магнетних материјала и утицајем ексцитованих стања на структуру и особине комплексних једињења. Такође, бави се дисоцијативним процесима код органометалних једињења, и корелацијом између електронске структуре и молекулских особина. Један од кључних аспеката његовог научног деловања је решавање реалних хемијских проблема помоћу рачунарске хемије и успостављање синергије између експеримента и теорије.

Докторирао је 2010. године на Универзитету у Фрибургу, Швајцарска, под менторством проф. Claude Daul-a. Након тога, каријеру наставља као самостални истраживач на ИХТМ-у. Искуство у примени рачунарске хемије у модлеовању једињења прелазних метала проширује током сарадње са проф. Marcel Swart (Institut de Química Computational i Catàlisi, Universitat de Girona, Spain) у оквиру HPC Europa2 Transnational Access стипендије 2012. године. Искуство у модерној LF теорији стиче током постдокторског усавршавања на Универзитету у Фрибуру 2013. године.

Учествовао је на пројектима које је финансирало Министарство за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије (2006-2019, ОИ 142017, ОИ 172035). У периоду 2007-2013 био је учесник пројекатa финансираних од стране Швајцарског националног фонда за науку (Swiss National Science Foundation). Био је руководилац билатералног пројекта са Шпанијом, и учесник на билатералним пројектима са Француском и Немачком. Активно је учествовао на 4 COST пројекта: CM1002, CM1301, CM1305, CA20129. У оквиру COST акције CM1305 (ECOSTBio, 2014-2018) био је представник Србије у акцији као заменик члана Управног комитета (MC Substitute). Као секундарни предлагач, представник је  Србије и члан Управног комитета COST акције CA20129, Multiscale Irradiation and Chemistry Driven Processes and Related Technologies (MultIChem) која је почела са радом октобра 2021.

Са проф. Мајом Груден и проф. Катарином Анђелковић учествије у раду са докнорандима на УБХФ.  Активно учествује у раду ИХТМ-а – члан је Научног већа (од септембра 2018), супервизор је институционалног репозиторијума, координатор интернет презентације ИХТМ-а, члан је радне групе за израду плана интегритета. Од маја 2022 је focal point и члан трансформационог тима у оквиру SAIGE пројекта трансформације ИХТМ-а.