Категорије

Први рад проистекао из Пројекта објављен је у Journal of Molecular Structure (IF2021=3,841).

Наши објављени резултати описују два комплекса Co(III) са сличним лигандима који се различито координирају за централни метални јон. Прорачуни су показали термодинамичку стабилност добијених комплекса. Више детаља о раду налази се на страници.

У раду су приказани наши континуирани напори да рационализујемо координационе преференција лиганада. Ми не желимо само да саопштимо да неки молекул има одређену структуру – желимо да знамо зашто је то тако. Тек тада се могу развити рационално побољшани материјали. У ту сврху смо синтетисали и окарактерисали комплексе прелазних метала, разјаснили њихову структуру кристалографским студијама и квантно-хемијским прорачунима.

Захваљујемо се свим коауторима на њиховом значајном доприносу.