Извор
Book of Abstracts - 8th Conference of Young Chemists of Serbia, 29th October, 2022, Belgrade, Serbia, pp. 72
Издавач
Serbian Chemical Society / Serbian Young Chemists’ Club
Објављено

Апстракт

Лиганд (HL) је синтетисан реакцијом 2-ацетилтиазола и тиосемикарбазида у моларном односу 1:1 у води. У реакцији лиганда (HL) и никал(II)тетрафлуороборат хексахидрата добијен је колмплекс [Ni(HL)2](BF4)2 . Ni(II) има октаедарску координацију. Тридентатни лиганд (HL) је координован преко NNS скупа донорских атома који формирају два петочлана хелатна прстена. Лиганд и комплекс  су окарактерисани елементалном анализом, ИР и УВ/Вис спектроскопијом, а структура комплекса је дефинисана рендгенском анализом.