Синтеза, карактеризација и DFT прорачуни комплекса Co(III) са Шифовим базама као лигандима
Више детаља
Координационе способности Шифових база као лиганада у комплексима са прелазним металима: DFT прорачуни
Више детаља
Координационе особине NNO и NNS Шифових база као лиганада у комплексима Co(III): синтеза, карактеризација и DFT прорачуни
DOI Више детаља
Магнетна анизотропија у пентагонално бипирамидалним комплексима прве серије прелазних метала
Више детаља
Испитивање координационих способности NNO и NNS Шифових база као лиганада у комплексима Co(III)
Више детаља
Хидразонски комплекси Cu(II), Mn(II) и Zn(II) са кватернерним амонијум фрагментом: синтеза, карактеризација и DFT прорачуни
Више детаља
Моделовање метал-лиганд веза - од основних до ексцитованих стања
Више детаља